Veiligheid op school

Een kind moet altijd kunnen opgroeien in een onbezorgde en veilige sfeer, daar zijn we het vast allemaal over eens. Helaas wijst de praktijk uit dat dit lang niet voor alle kinderen de dagelijkse realiteit is. Kindermishandeling of problemen op school zorgen er al snel voor dat een kind een zware last met zich meedraagt die een invloed heeft op het algemeen welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling. Waar thuis de ouders een verantwoordelijkheid op te nemen hebben, zijn ook scholen ertoe gehouden hun leerlingen een veilige omgeving aan te bieden. Dit is geregeld in de wet Veiligheid op school.

 

Wat kunnen we verstaan onder veiligheid op school?

Veiligheid op school is de algemene term die gebruikt wordt voor zowel de sociale als de fysieke veiligheid van alle leerlingen van die school. Een goede samenwerking en communicatie tussen de school, de leerlingen, de ouders en eventuele externe partners zorgt voor een schoolomgeving waarin een kind kan groeien en zich ontwikkelen zonder angst of vrees.

Fysieke veiligheid

Als we het hebben over fysieke veiligheid dan hebben we het over het beperken van de risico’s dat een leerling zich kan verwonden door een val of ander incident. Niet alleen moet hier aandacht geschonken worden aan maatregelen die risicobeperkend werken, maar ook aan het sensibiliseren van de leerlingen in het herkennen van risicovolle situaties.

Sociale veiligheid

Bij sociale veiligheid op school gaat het erom dat leerlingen zich beschermd voelen tegenover negatieve handelingen van andere leerlingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan pesten, discriminatie of racisme. Bij het pesten komen ook de sociale media in beeld als een nieuwe medium dat ingezet wordt. De school heeft de taak om ieder gedrag dat ingaat tegen die sociale veiligheid op te merken en ertegen op te treden.

Het veiligheidsbeleid van scholen

Om tot concrete resultaten te komen om een veilige schoolomgeving te creĆ«ren, moeten scholen een volledig onderbouw veiligheidsbeleid opstellen. Hierin wordt aangegeven wat de veiligheidsrisico’s zijn (zowel fysiek als sociaal), hoe ermee omgegaan en tegen opgetreden wordt en wie binnen de school verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van het plan. Voor het opstellen van dit plan kan een school rekenen op advies van de Stichting School en Veiligheid.

Wie controleert de veiligheid op school?

Omdat de veiligheid als essentieel wordt aanzien binnen de scholen wordt er controle uitgeoefend hierop door de Inspectie van het Onderwijs. Tijdens zo een inspectie wordt nagegaan of de betrokken school voldoende maatregelen treft om de veiligheid te waarborgen, of er een veiligheidsplan werd opgemaakt en nageleefd en of de school werk maakt van het monitoren van het veiligheidsgevoel bij de leerlingen. Voldoet een school niet aan de normen dan zal zij het bestaande veiligheidsplan moeten aanpassen.

Het recht op een veilige schoolomgeving geldt voor ieder kind en iedere school heeft hier de verantwoordelijkheid in. Het uitvoeren van het plan is een gemeenschappelijke taak van iedereen binnen de school, het opstellen ervan komt de school toe. Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd op school en groeien en ontwikkelen zich daar, niet vreemd dus dat de veiligheid van iedere leerling een belangrijk aandachtspunt is.