ARBO, wat staat voor Arbeidsomstandigheden, omvat alle fysieke en sociale omstandigheden waarin iemand zijn werkzaamheden moet uitvoeren. De daaruit voortkomende Arbowet voorziet in regels en bepalingen die bedrijven en werknemers in staat stellen de risico’s op ziekte en ongevallen zoveel als mogelijk te verminderen.

De veiligheid op de werkvloer als werkpunt

Veilige werkomstandigheden en veilig werken zijn de verantwoordelijkheid van iedereen binnen een bedrijf. In de eerste plaats zullen het de bedrijfsleider, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker zijn die het algemeen kader uitzetten, maar medewerking vanop de werkvloer is hiervoor onmisbaar. De gevraagde bijdrage van werknemers aan het verhogen van de veiligheid op het werk bevordert ook hun betrokkenheid en motivatie.

De fysieke veiligheid

Het materiaal waarmee werknemers hun taken uitvoeren en de ruimtes waarin dit gebeurt, bepalen voor een groot stuk de graag van veiligheid binnen een bedrijf als het gaat om het fysieke aspect. Veilig werken vermindert aanzienlijk het aantal arbeidsongevallen, wat zowel het bedrijf als de werknemers ten goede komt.
Maak er steeds een punt van om onderhoud en voorziene keuringen stipt te laten uitvoeren. Ideaal is om hiervoor met een verantwoordelijke werknemer en een gedetailleerde checklist te werken.

De sociale veiligheid

Wellicht is de sociale veiligheid minder gekend, maar daarom is het zeker niet minder belangrijk, integendeel. Iedereen heeft het recht zijn werk uit te voeren met een veilig gevoel ten opzichte van collega’s en meerderen. Agressie, pesterijen, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag en dergelijke meer horen absoluut niet, ook niet op de werkvloer. De signalen hiervoor kunnen zeer subtiel zijn, waardoor een constante alertheid hiervoor zeker geboden is. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf zorgt ervoor dat iedereen die zich sociaal onveilig voelt beroep kan doen op een contactpersoon om de nodige stappen te ondernemen.

De Arbowet in de praktijk

De Arbowet, die een kaderwet is, bevat voor zowel werkgevers als werknemers een aantal regels en bepalingen om de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf te bevorderen. ARBO en veiligheid is aldus een gedeelde verantwoordelijkheid.

De werkgever

De werkgever moete een degelijk beleid uitwerken en implementeren ten aanzien van de ARBO veiligheid, hij moet een bedrijfsarts en preventiemedewerker aanstellen en hij moet de werknemers inlichten over het te volgen beleid. Werkgevers kunnen hiervoor een samenwerking aangaan met een Arbodienst die deze taken professioneel uitvoert en opvolgt.

De werknemers

Ook werknemers moeten actief bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en de gezondheid. Zo moeten zij het materiaal en gereedschap op een correcte manier gebruiken, moeten zij de geldende veiligheidsvoorschriften stipt volgen en moeten zij eventuele gevaren steeds signaleren.

Arbo veiligheid is een belangrijk gegeven als het gaat over de veiligheid van iedereen binnen een bedrijf. Het verdient dan ook de nodige inzet van alle betrokkenen om tot een mooi resultaat te komen. Gespecialiseerde Arbodiensten stellen alles in het werk om bedrijven hierin te ondersteunen en bij te staan. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid en levert enkel maar winnaars op.